Аграрна Економіка 2021 Т. 12 № 1-2:43-49

Управлінські інновації: сутність, види, класифікація та етапи впровадження

О. Божанова, к. е. н., доцент
Національна металургійна академія України
О. Грицина, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет
https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.01-02.043

АНОТАЦІЯ

Викладено загальні аспекти впровадження управлінських інновацій на промислових підприємствах. З’ясовано, що активне впровадження базисних інновацій сприяє інвестиційному припливу коштів, є передумовою подолання економічної кризи й переходу до пожвавлення й зростання виробництва і економіки загалом. Вказано, що в сучасних умовах функціонування підприємств інвестиції у промисловість без впровадження інновацій беззмістовні, оскільки промислові підприємства низько конкурентоспроможні. Підтверджено, що не менш ефективним для промислових підприємств може бути введення управлінських інновацій, які сприяють удосконаленню різних аспектів господарської діяльності, зокрема управлінської. Вона полягає у створенні середовища, яке забезпечує умови, необхідні для ефективної взаємодії суб’єктів господарської діяльності всіх рівнів управління: керівника підприємства, заступників за напрямами, керівників і працівників відділів.

Досліджено економічну сутність поняття «управлінські інновації», що дало змогу сформувати власне визначення поняття.

Доведено, що управлінські, на відміну від технологічних та інших інновацій, мають свої специфічні особливості, оскільки, як правило, вони пов’язані з персоналом і, як наслідок, мають значний опір під час їхнього впровадження.

Визначено чинники, які вказують на необхідність введення управлінських інновацій у діяльність промислових підприємств. Наведено класифікацію управлінських інновацій промислових підприємств за видами діяльності підприємства та розкрито їхній зміст. Обґрунтовано, що ефективність упровадження управлінських інновацій визначається не лише рекомендаціями нововведення, а й раціональністю процесу втілення нових ідей на підприємстві. Розглянуто особливості управлінських інновацій.

Запропоновано етапи впровадження інновацій на вітчизняних промислових підприємствах, що забезпечить стабільний економічний та інноваційний розвиток підприємства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

інновації, управлінські інновації, інноваційний розвиток, економічний розвиток, промислові підприємства, інноваційна діяльність

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Августин, Р. Р. та Деміків, І. О., 2020. Управлінські інновації як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств. Ефективна економіка. [online] Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2020_4_16 [Дата звернення 17 травня 2021].
 • Горбаченко, С. А., 2019. Інституційні умови впровадження управлінських інновацій у морегосподарській сфері. Проблеми системного підходу в економіці, 4 (1), с. 43–49.
 • Давлєтбаєва, Н., 2015. Упровадження управлінських інновацій на підприємствах харчової промисловості як запорука підвищення їх конкурентоспроможності. Галицький економічний вісник, 1 (48), с. 48–54.
 • Дащенко, Н. М., 2019. Формування системи управлінських інновацій на промисловому підприємстві. Економіка. Фінанси. Право, 7 (1), с. 6–9.
 • Думанська, І. Ю., 2014. Формування ефективної системи управлінських інновацій для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Інноваційна економіка, 4, с. 53.
 • Осокіна, А. В. та Сергієнко, Н. С., 2017. Управлінські інновації: сутність, різновиди, механізм розробки. Молодий вчений, 10, с. 973–977.
 • Погорєлова, Т. О., 2018. Інноваційні технології в управлінні персоналом на сучасному підприємстві. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (економічні науки): зб. наук. праць, 15 (1291), с. 101–104.
 • Прохорова, В. В., Мушникова, С. А., 2013. Формування системи управлінських інновацій на промислових підприємствах на основі синергетичного підходу. Харків: НТМТ.
 • Пухальский, А. Н., 2014. Состав и свойства управленческих инноваций: платформа для стратегического развития организации. Online Доступно: http://uecs.ru/uecs64- 642014/item/2862-2014-04-16-11-01-21 [Дата обращения 17 мая 2021].
 • Шацька, З. Я., 2011. Досвід зарубіжних підприємств з використання управлінських інновацій. Ефективна економіка, 2. [online] Доступно: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=707 [Дата звернення 17 травня 2021].
 • Якимчук, І. М., 2020. Організаційно-управлінські інновації в підвищенні ефективності логістичного бізнесу на прикладі ланцюжка поставок. Проблеми економіки, 2, с. 325–330.