Аграрна Економіка 2021 Т. 12 № 1-2:50-58

Активізація розвитку компетентностей персоналу аграрних підприємств у контексті інноваційної діяльності

О. Малецька, к. е. н., доцент
Н. Ціцька, к. е. н., доцент
Н. Жидовська, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет
https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.01-02.050

АНОТАЦІЯ

Досліджено питання формування позитивного аграрного інноваційного середовища. Визначено напрям інноваційної діяльності в АПК. Проаналізованоно класифікацію інновацій за основними критеріями. Доведено, що економічні інновації на рівні окремого сільськогосподарського підприємства проявляються у зміні форм і методів поточного чи перспективного планування, змінах, які обумовлюють скорочення виробничих витрат, поліпшують кінцеві результати підприємництва. Водночас інновації сприяють поліпшенню психологічного клімату у трудовому колективі, знижують коливання на ринку робочої сили, котрі неминуче супроводжують трансформаційні зміни в економіці. Представлено результати експертного опитування щодо ступеня важливості та розвиненості компетентностей працівників з позицій потреб інноваційного розвитку. Серед поданих в анкеті якісних компетентностей працівників, на думку експертів, найважливішими для інноваційної діяльності є такі: висока професійна компетентність; спроможність донести інноваційну ідею до впровадження, самостійність, ініціативність, активність. Обґрунтовано забезпечення накопичення інноваційного потенціалу трудового населення села та обумовлено відплив інноваційно спроможних кадрів галузей з кращими умовами для розвиту та використання їхніх інноваційних можливостей. Обґрунтовано зацікавленість персоналу в інноваційному перетворенні виробництва, усвідомлену підтримку працівниками техніко-технологічних, управлінських та організаційних змін у структурних підрозділах як важливих чинників підви¬щення конкурентоспроможності продукції, яка випускається. Виявлено основні проблемні аспекти формування якісної кадрової складової інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств та окреслено можливі напрями їх удосконалення в сучасних умовах господарювання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

інновації, трудові ресурси, компетентності, інноваційна діяльність, персонал, активізація, аграрне підприємство

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Амоша, В. П. та Антонюк, А. І. 2016. Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення. Ринок праці та зайнятість населення, 4, с. 18–24.
  • Антонюк, В., 2017. Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання. Україна: аспекти праці, 5, с. 42–47.
  • Баришнікова, О. Є., 2018. Ринок праці в Україні: сучасний стан та проблеми розвитку. Ринок праці та зайнятість населення, 4 (57), с. 5–10. [online] Доступно: http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/4.pdf [Дата звернення 20 січня 2021].
  • Вартанова, О. В., 2017. Професійна компетентність персоналу: сучасні вимоги та підходи. Проблеми системного підходу в економіці. [online] Доступно: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/5_61_2017_ukr/14.pdf [Дата звернення 20 січня 2021].
  • Вовканич, С. та Семів, Л., 2005. Інформаційна парадигма регіональних систем інноваційного типу. Львів: ІРД НАН України.
  • Заярна, Н. М. та Каралюс, О. М., 2011. Проблеми і перспективи розвитку трудових ресурсів в Україні. Науковий вісник НЛТУ України: збірник науково-технічих праць, 21.3, с. 172–176.
  • Кошкалда, І., Гнатишин, Л. та Прокопишин, О., 2019. Інноваційно-інвестиційний шлях відтворення виробничого потенціалу як фактор впливу на конкурентоспроможність фермерських господарств. Аграрна економіка. 12 (1–2), с. 82–91.
  • Малецька, О. І., Прокопишин, О. С. та Мирончук, З. П., 2020. Облікова інформація у системі формування антикризового управління персоналом аграрних підприємств. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 16 (2), с. 168–178.
  • Малецька, О. І., Ціцька, Н. Є. та Прокопишин, О. С., 2018. Ретроспектива теоретичних поглядів на працю та людський чинник в економіці. Scientific Notes of University of Business and Law, 20, с. 90–95.
  • Павленко, І. А., 2015. Інноваційне підприємництво у трансформаційній економіці України: Київ: КНЕУ.