Аграрна Економіка 2021 Т. 12 № 1-2:59-66

Перспективи запровадження систем відстежуваності продукції на основі технології блокчейн як форми модернізації системи управління в аграрному секторі економіки

А. Колодій, к. е. н., доцент
О. Агрес, к. е. н., доцент
І. Колодій, аспірант
Львівський національний аграрний університет
https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.01-02.059

АНОТАЦІЯ

Технологія блокчейн останніми роками стає дедалі популярнішою та актуальною темою для вивчення у світі. Досліджено основні питання щодо функціонування технології блокчейн та важливості запровадження систем відстежуваності продукції на її основі. Блокчейн – розподілена база даних, сутність якої полягає у дедалі більшій кількості захищених від підробки за допомогою відповідних систем шифрування цифрових даних. Запровадження і використання технології блокчейн дає змогу кінцевому споживачу будь-якого продовольчого товару бути переконаним у безпечності продукту, мати інформацію щодо місця походження товару, про проходження товару через усі стадії циклу розширеного відтворення, запобігати підробці продукції. Зацікавленим особам, зокрема стейкхолдерам та регуляторам, запровадження такої технології дасть змогу знаходити слабкі ланки у логістичних процесах, покращувати фінансування, постійно вдосконалювати систему контролю за якістю продукції, моніторити основні моменти щодо дотримання законодавчих та сертифікаційних вимог. Тобто це сприятиме покращанню роботи виробників сільськогосподарської продукції, оскільки допоможе вилучати із ланцюжка постачання невластивих йому і непотрібних посередників та вдосконалить збут продукції. З позицій інвесторів технологія блокчейн теж цікава, оскільки допомагає забезпечувати прозорість усіх стадій бізнес-процесів, а також мати перспективне бачення експортних можливостей як окремих учасників, так і аграрної галузі загалом. Основну увагу дослідження акцентовано на необхідності застосування систем відстеження сільськогосподарської та іншої продукції у ланцюжку поставок, яка має базуватися на використанні технології блокчейн. Відстежуваність харчової продукції, за умови її запровадження, сприятиме підвищенню ефективності угод, зменшенню їхньої бюрократизації та зростанню маржинальності продукції в межах усього ланцюжка постачання. Підкреслено значущість впливу процесів цифрової трансформації на аграрну сферу економіки як важливого етапу нового інноваційного розвитку нашої країни.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

блокчейн, технології розподіленого реєстру, відстежуваність, управління ланцюжком поставок, цифрова економіка

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Грибинюк, О. М., Духницький, Б. В. та Шеремет, О. О., 2018. Перспективи використання технології блокчейн у сільському господарстві. Економіка АПК, 3, с. 75–81.
 • Данеев, О. В., 2018. О внедрении технологии блокчейн в логистические процессы. Мягкие измерения и вычисления, 9, c. 69–72.
 • Мороз, Т. О., 2019. Перспективи використання блокчейн-технології в аграрному секторі економіки. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», 17, с. 153–157.
 • Aung, M. M. and Chang, Y. S., 2014. Traceability in a food supply chain: safety and quality perspectives. Food Control, 39, p. 172–184.
 • Caro, M. P., Ali, M. S., Vecchio, M., & Giaffreda, R., 2018. Blockchain-based traceability in Agri-Food supply chain management: A practical implementation. In 2018 IoT Vertical and Topical Summit on Agriculture-Tuscany (IOT Tuscany) p. 1–4. IEEE.
 • Codex Alimentarius Commission (CAC), 2006. Principles for traceability/product tracing as a tool within a food inspection and certifiation system. [online] Available at: http:// www.codexalimentarius.net/input/¬download/standards/10603/CXG_060e.pdf. [Accessed 21 March 2021].
 • Demestichas, K., Peppes, N., Alexakis, T., & Adamopoulou, E., 2020. Blockchain in Agriculture Traceability Systems: A Review. Applied Sciences, 10 (12), 4113.
 • ISO Technical Committee. Traceability in the Feed and Food Chain—General Principles and Basic Requirements for System Design and Implementation; ISO 22005:2007; ISO Technical Committee: Geneva, Switzerland, 2016.
 • Mahant, M., Shukla, A., Dixit, S., & Patel, D., 2012. Uses of ICT in Agriculture. International Journal of Advanced Computer Research, 2 (1), p. 46–49.
 • Pearson, S., May, D., Leontidis, G., Swainson, M., Brewer, S., Bidaut, L., ... & Zisman, A., 2019. Are Distributed Ledger Technologies the panacea for food traceability? Global food security, 20, p. 145–149.
 • Seffia, J., Lyons, L. and Bachmann, A. White Paper: The Blockchain (R)evolution – The Swiss Perspective. [online] Available at: https://www2.deloitte.com/-content/dam/Deloitte/ch/Documents/innovation/ch-en-innovation-blockchain-revolution.pdf [Accessed 23 March 2021].
 • Traceability in Food and Agricultural Products. [online] Available at: http://www.intracen.org/uploadedFiles/ intracenorg/Content/Exporters/Exporting_-Better/Quality_Management/Redesign/EQM%20Bulletin%2091-2015_Traceabili-ty_FINAL%2014Oct15_web.pdf [Accessed 25 March 2021].