Аграрна Економіка 2021 Т. 12 № 1-2:75-81

Організація виробництва на підприємствах органічного землеробства

Г. Шарий, д. е. н., доцент
С. Нестеренко, к. т. н., доцент
В. Щепак, к. т. н., доцент
Національний університет
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.01-02.075

АНОТАЦІЯ

Вивчено характерні ознаки середовища діяльності сільськогосподарських підприємств органічного землеробства.

В Україні сільськогосподарські підприємства, які запровадили органічне землеробство, організовують свою діяльність у складних умовах, оскільки відсутні державні механізми регулювання ведення органічного землеробства та земельних відносин щодо відновленої природної родючості й оздоровлення земель. Власники земельних ділянок (паїв), на яких відновлено природну родючість земель, розривають договірні відносини із підприємствами органічного землеробства, що призводить до зменшення площ оздоровлених земель. З метою визначення особливостей системи управління на підприємствах автори виокремили основні аспекти його формування.

Визначено складові середовища та основні ознаки діяльності сільськогосподарських підприємств органічного землеробства. Складовими діяльності підприємств є зовнішнє і внутрішнє середовища. До основних чинників зовнішнього середовища віднесено державне регулювання земельних відносин, орендні, рентні відносини, бізнес-середовище формування цін на сільськогосподарську продукцію. Результати дослідження внутрішнього середовища показали, що характерними його ознаками є виробництво, технології органічного землеробства, ведення тваринництва, фінанси і менеджмент. Виокремлені чинники взаємодіють, кожна складова має особливості, які необхідно враховувати при формуванні системи управління, і які мають бути адаптовані до умов господарювання залежно від змін у середовищі функціонування підприємств.

Розроблено структурно-логічну модель формування системи управління на сільськогосподарському підприємстві органічного землеробства, в якій передбачені аналіз та оцінка особливостей дії чинників середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

органічне землеробство, агроекологія, монопольна екологічна рента, управління органічним землеробством

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Антонець, С. С., Антонець, А. С. та Писаренко, В. М. 2010. Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області. Полтава: РВВ ПДАА.
  • Гарват, О. А., 2010. Вплив зовнішнього середовища господарювання на економічну стійкість підприємства. Вісник Хмельницького національного університету, 2 (148), с. 168–171.
  • Губенко, В. І., 2011. Маркетинговий менеджмент аграрних підприємств і ефективність виробництва. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 113, с. 3–7.
  • Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції: Закон України від 03.07.2019 р. № 2496-VIII. [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Text [Дата звернення 14 квітня 2021].
  • Тараненко, О. О., 2010. Вплив зовнішнього середовища господарювання на економічну стійкість підприємства. Вісник Хмельницького національного університету, 2 (148), с. 118–121.
  • Федорченко, А. В., 2009. Головні принципи застосування теорії систем у дослідженнях складних економічних систем маркетингового типу. Економічний вісник НТУУ «КПІ», 6, с. 317–324.
  • Шарий, Г. І., 2014. Про стан і перспективи розвитку аграрного сектору України. Землевпорядний вісник, 6, с. 10–14.
  • Шикула, М. К. та Демиденко, О. В., 2004. Вплив мінімального обробітку на родючість чорнозему. Вісник аграрної науки, 8, с. 18–23.
  • Шубравська, О. В., Молдаван, Л. В., та Пасхавер, Б. Й., 2017. Ресурсні можливості розвитку аграрного сектора економіки України. Київ.
  • Sharyi, H. I. and Nesterenko, S. V., 2020. Institutional mechanisms of land development management. Економіка і регіон, 4 (79), с. 6–14.