Аграрна Економіка 2021 Т. 12 № 1-2:91-102

Прогнозування демографічних змін на сільських територіях в областях України

Є. Матвіїшин, д. е. н., доцент
Львівський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України
Ю. Дзюрах, доктор філософії з публічного управління та адміністрування Національний університет «Львівська політехніка»
https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.01-02.091

АНОТАЦІЯ

Прогнозні розрахунки в запропонованому підході охоплюють три етапи. Перший етап полягає в розрахунках коефіцієнтів зміни чисельності населення в усіх однорічних вікових групах жіночого та чоловічого сільського населення в кожній області України. На другому етапі розраховано коефіцієнти фертильності та чисельність сільських жінок найбільш репродуктивного віку в кожній області України. На третьому етапі виявлено щорічні зміни статево-вікової структури сільського населення в кожній області до 2040 року. Для кожного року чисельність конкретної однорічної вікової когорти чоловіків і жінок визначається перемноженням чисельності молодшої на рік вікової когорти у попередньому році на відповідний коефіцієнт зміни чисельності населення. Прогнозна величина першої вікової когорти визначається відповідно до чисельності сільських жінок найбільш репродуктивного віку та коефіцієнтів фертильності в заданій області України. Коефіцієнти фертильності мають різні значення: від менше за 1,0 (Луганська, Донецька, Сумська, Черкаська і Чернігівська області) до 1,8 (Рівненська область). Ці величини набагато менші, ніж потрібно для простого відтворення населення.

Отримані результати засвідчують, що до 2040 року чисельність сільського населення зменшуватиметься в усіх областях України, крім Київської (там прогнозується зростання чисельності приблизно на 20%, очевидно завдяки міграційним процесам). У Чернігівській і Сумській областях до 2040 року чисельність сільського населення зменшиться на 38–39%, а негативні зміни, менші за 10%, прогнозуються лише у Волинській і Рівненській областях. В інших областях прогнозується зменшення чисельності сільського населення на 10–37%. У більшості областей до 2040 року зменшиться демографічне навантаження на сільське населення працездатного віку, очевидно, через суттєве зменшення чисельності населення віком до 16 років.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

демографічне навантаження, демографічне прогнозування, сільське населення, статево-вікова структура населення

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Антипова, Е., 2016. Демографическое развитие Республики Беларусь в XXI веке: тенденции, региональные различия, проблемы. Народонаселение, 1, с. 5–15.
 • Бідак, В. Я., 2020. Оцінка ризикогенного впливу міграційних детермінант на соціально-демографічний розвиток регіону. Суспільні трансформації: людина, держава, соціум: Міжнар. наук.-практ. конф. Львів, Україна, 29 Жовтень 2020. Львів: Львівський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», с. 277–282.
 • Головне управління статистики у Львівській області, 2020. Демографічні процеси у Львівській області у 2019 році: аналітична доповідь. Львів: ГУСЛО.
 • Лібанова, Е. М., ред., 2006. Комплексний демографічний прогноз України на період до 2050 року. Київ: Український центр соціальних реформ.
 • Населення України. Імперативи демографічного старіння, 2014. Київ: ВД «АДЕФ Україна».
 • Позняк, О. В., Шевчук, П. Є., 2014. Демографічні перспективи України до 2060 року. Demography and Social Economy, 1(21), с. 72–84.
 • Регіональні демографічні прогнози, 2009. Київ: ІДСД НАН України.
 • Demographic Outlook for the European Union, 2021. European Parliamentary Research Service. [online] Available at: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/ 690528/EPRS_STU(2021)690528_EN.pdf [Accessed 29 May 2021].
 • Kirieieva, E., Kostyuchenko, D., 2017. State and prospects of rural development in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies, 3(4), p. 120–127.
 • Kuczabski, A., Michalski, T., 2013. The process of depopulation in the rural areas of Ukraine. Quaestiones Geographicae 32(4), p. 81–90. [online] Available at: https://doi.org/10.2478/quageo-2013-0035 [Accessed 29 May 2021].
 • Lerch, M., 2019. Fertility Decline in Urban and Rural Areas of Developing Countries. Population and Development Review, 45 (2), p. 301–320.
 • Michalski, T., 2004. Demographic changes in countries joining the European Union. Bulletin of Geography, 3, p. 71–76.