Аграрна Економіка 2021 Т. 14 № 3-4: 3-12

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА: ДОСВІД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

А. Верзун, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0003-4078-237X
Львівський національний аграрний університет
Л. Войнича, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-8079-0289
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.03-04.003

АНОТАЦІЯ

Викладено результати дослідження реалізації Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області як надважливої та невіддільної складової процесу державного регулювання агропромислового комплексу. Комплексна програма передбачає фінансування відповідних напрямів розвитку агропромислового виробництва на рахунок коштів державного та обласного бюджетів. Протягом останніх п’яти років державна фінансова підтримка здійснюється через використання прямих методів підтримки, тобто безпосереднього фінансування відповідних напрямів та програм. З’ясовано, що за рахунок коштів державного бюджету фінансуються ті програми фінансової підтримки, які мають важливе значення в контексті розвитку агропромислового комплексу області як структурної складової агропромислового комплексу держави загалом, зокрема програма часткової компенсації вартості кредитних ресурсів, фінансова підтримка розвитку фермерських господарств, підтримка розвитку тваринництва, підтримка розвитку хмелярства, закладання молодих садів, виноградників та ягідників. Наголошено на тому, що використання коштів обласних бюджетів сконцентровано на тих напрямах розвитку агропромислового виробництва, які мають найбільш важливе значення для відповідного регіону. З обласного бюджету асигнування спрямовуються на забезпечення локальних потреб товаровиробників задля належного розвитку пріоритетних для регіону галузей та напрямів агропромислового виробництва. Встановлено, що результативність реалізації Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області характерна показниками, які вказують на позитивні зрушення у діяльності сільськогосподарських товаровиробників. Зокрема це проявляється у зростанні частки сільськогосподарських підприємств у структурі виробництва валової продукції сільського господарства області, зростанні кількості фермерських господарств, покращанні їхньої матеріально-технічної бази. Водночас є й низка проблем, пов’язаних передусім із справедливістю розподілу бюджетних коштів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

державне регулювання, фінансова підтримка, Комплексна програма, агропромислове виробництво, бюджетні асигнування

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Андрійчук, В. Г., 2005. Теоретико-методологічне обґрунтування ефективності виробництва. Економіка АПК, 5, с. 52–63.
 • Васільєва, Л. М., 2011. Удосконалювання механізму державного регулювання регіональних агропромислових комплексів (міжрегіональна модель). Економіка та держава, 8, с. 102–105.
 • Галицький, О. М., Лівінський, А. І. та Дяченко, О. П., 2019. Організаційно-економічний механізм держaвного регулювання аграрного виробництва в Україні. Інвестиції: практика та досвід, 3, с. 93–98.
 • Дем’яненко, М. Я., Саблук, П. Т. та Скупий, В. М., 2011. Державна полiтика фiнансової пiдтримки розвитку аграрного сектору АПК: монографiя / за ред. М. Я. Дем’яненка. Київ: ННЦ IАЕ.
 • Звіт про виконання комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва Львівської області на 2016–2020 роки, Департамент агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації, 2021 [online] Доступно: http://agrarianeconomy.kl.com.ua/agrarianeconomy/images/docs/ae_2020_13_1-2/AE-13_1-2_1.pdf [Дата звернення 02 листопада 2021].
 • Кузняк, Б. Я., 2010. Світовий досвід підтримки сільського господарства і українські реалії. Економіка і регіон, 1 (24), с. 135–140.
 • Про Державний бюджет Україна на 2021 рік Закон України № 1082-IX від 15 грудня 2020 року, 2020. [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text [Дата звернення 15 жовтня 2021].
 • Стан фінансування АПК у 2021 році. Міністерство аграрної політики України, 2021. [online] Доступно: https://minagro.gov.ua/ua/napryamki/finansova-politika/finansuvannya-z-derzhavnogo-byudzhetu/stan-finansuvannya-apk-u-2021-roci [Дата звернення 19 жовтня 2021].
 • Статистичний збірник «Сільське господарство України» 2020. Державна служба статистики України, 2021 [online] Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua [Дата звернення 15 жовтня 2021].
 • Шпортюк, Н. Л., 2019. Європейський досвід державного регулювання інноваційного розвитку агропромислового комплексу. Державне управління: удосконалення та розвиток. [online] Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2019_3_8
 • Щурик, М. В. та Ґудзик, І. В., 2015. Удосконалення засад державного регулювання та стимулювання розвитку агропідприємств. Економічний форум, 4. с. 361–368.