Аграрна Економіка 2021 Т. 14 № 3-4: 13-19

ДЕРЖАВНІ ВАЖЕЛІ ТА МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

В. Смолінський, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0001-8857-257X
Львівський національний аграрний університет
Т. Овчиннікова, к. е. н., доцент
ВП «Львівська філія» Київського національного університету культури і мистецтв
ORCID ID: 0000-0001-5775-1591
І. Іваницький, к. е. н., доцент
Львівський національний аграрний університет
ORCID ID: 0000-0002-5482-8263

https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.03-04.013

АНОТАЦІЯ

Обґрунтовано необхідність покращання державного регулювання господарської діяльності аграрних підприємств за рахунок ефективних важелів та механізмів. Доведено, що важливою складовою державного регулювання має стати система державної підтримки аграрного підприємництва. Розглянуто два основні напрями державної підтримки розвитку аграрного підприємництва: прямий та непрямий.

Аргументовано, що до прямої підтримки належить державне сприяння підприємництву за рахунок бюджетних асигнувань. Представлено основні механізми бюджетної політики в контексті державної підтримки аграрних підприємств. Визначено, що необхідність забезпечення розвитку аграрного підприємництва за рахунок бюджетних асигнувань є очевидним способом державного регулювання діяльності аграрних підприємств.

Роз’яснено, що до непрямої підтримки держави треба віднести покращання доступу підприємств до кредитних ресурсів, удосконалення інфраструктури фінансово-кредитного ринку, забезпечення спрощення доступу аграрних підприємств до торгів на біржах, створення системи розкриття інформації щодо угод із цінними паперами на біржах. Акцентовано увагу на потребі інвестиційної діяльності аграрних підприємств у контексті активізації їхньої діяльності.

Доведено, що поряд із державним регулюванням інвестиційно-інноваційної діяльності аграрних товаровиробників необхідне ефективне здійснення інвестиційної політики на самих підприємствах. Визначено, що з метою удосконалення інноваційно-інвестиційної діяльності та підвищення її ефективності аграрним підприємствам залежно від їхнього економічного стану належить формувати різні типи інвестиційних стратегій. Зазначено, що формування ефективної інвестиційної стратегії аграрного підприємства потребує розвитку системи інвестиційного менеджменту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

державне регулювання, активізація, аграрні підприємства, державна підтримка

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Клітінський, Ю. С., 2013. Формування фінансової політики на регіональному рівні. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції, 3. с. 50–54.
  • Лупенко, Ю. О., Малік, М. Й., Заяць, В. М. та Шпикуляк, О. Г., 2016. Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект: монографія. Київ: ННЦ «ІАЕ».
  • Лупенко, Ю. О., 2018. Розвиток форм господарювання в сільському господарстві: проблеми і рішення. Київ: ННЦ «ІАЕ».
  • Павлюк, Т. І., 2012. Тенденції соціально-економічного розвитку: мікро- та макроекомічний аспект. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки, 3 (69), с. 162–169.
  • Пасінович, І. І., 2016. Фінансові потоки структурних перетворень та необхідність їх державного регулювання. Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет, 22 (1), с. 41–47.
  • Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 202 [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/202-2020-%D0%BF#Text (Дата звернення 12 листопада 2021)
  • Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІІ. [online] Доступно: http://www.rada.gov.ua. (Дата звернення 10 листопада 2021).
  • Ситник, Н. С., 2016. Бюджетно-податкова політика України та напрями її реалізації. Вісник Хмельницького національного університету: економічні науки, 2 (234), с. 75–80.
  • Сич, О. А. та Нітман, І. І., 2017. Аналіз впливу інституційного середовища на розвиток малого та середнього підприємництва. Проблеми і перспективи економіки та управління: науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. Чернігів: ЧНТУ, 2 (10), с. 111–118.
  • Ясіновська, І. Ф., 2012. Державна регуляторна політика в сфері підприємництва та її вплив на діяльність суб’єктів господарювання. Інноваційна економіка: Всеукр. наук.-виробн. журнал, 5 (31), с. 312–315.