Аграрна Економіка 2021 Т. 14 № 3-4: 56-63

ПІДВИЩЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДОЧІРНІХ ПІДПРИЄМСТВ NESTLE В УКРАЇНІ

О. Булик, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0001-8733-5062
І. Федів, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0003-0024-5801
Р. Федів, ст. викладач
ORCID ID: 0000-0001-5276-1379
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.03-04.056

АНОТАЦІЯ

Досліджено діяльність транснаціональних корпорації, функціонування їх дочірніх підприємств в Україні на прикладі Nestle. Транснаціональні корпорації відіграють провідну роль в інтернаціоналізації виробництва, у процесі розширення і поглиблення виробничих зв’язків між підприємствами різних країн. Діяльність цих компаній суттєво впливає на економіку держави. Проведено моніторинг результативності діяльності дочірніх компаній Nestle в Україні на основі показників ефективності. Домінуючи на ринках товарів, послуг, технологій, капіталів, управлінських інновацій, компанії є найвпливовішими суб’єктами світової економіки, а їх менеджмент продукує найкращі технології управління. Саме завдяки особливостям менеджменту транснаціональних корпорацій та їхній ефективній практиці виник міжнародний менеджмент. Сучасна концепція менеджменту транснаціональних корпорацій та інших форм організації міжнародного бізнесу формується як система активної реакції на виклики глобальної економіки, на нові реалії економічного, соціального та науково-технічного розвитку людства, на інші проблеми. Проведено узагальнену оцінку ступеня ефективності управління дочірніми компаніями Nestle в Україні, виявлено об’єктивні та суб’єктивні причини збитковості. Досліджено, що ефективна організаційна структура може допомогти бізнесу працювати та розвиватися більш прибутково. Запропоновано резерви скорочення витрат у діяльності дочірніх підприємств Nestle в Україні. Окреслено підходи до покращання управлінської результативності цих підприємств. Виявлено, що маркетингова стратегія диверсифікації дасть змогу поєднувати безпосередній тиск і гнучкість у конкурентній боротьбі, сприяючи запобіганню появи нових великих конкурентних компаній.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

компанія, дочірні підприємства, діяльність, менеджмент, показники, коефіцієнти, результативність, витрати, маркетингова стратегія

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Булик, О. Б., 2021. Практика транснаціональних корпорацій в Україні на матеріалах дочірніх підприємств NESTLE в Україні. Економічні студії: науково-практичний журнал, 1 (31), с. 19–24.
 • Булик, О. Б., 2021. Особливості ТНК як суб’єкта міжнародного бізнесу. Трансформаційні зміни національної економіки в умовах євроінтеграції: збірник тез V Міжнар. наук.-практ. конф., Дубляни, с. 96–100.
 • Булик, О. Б., 2021. Вплив транснаціоналізації на світову економіку. Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств: проблеми та перспективи: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції молодих учених, 28–29 квітня. Львів: Вид. Львівської політехніки, с. 124–126 [online] Доступно: http:// http://science.inem.lviv.ua/wp- content/uploads/2017/01/CONF_NTSA_2021pdf [Дата звернення 20 листопада 2021].
 • Венгер, В., 2019. Особливості формування та розвитку транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації. European scientific journal of Economic and Financial innovation, 2 (4), с. 30–44 [online] Доступно: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/76/70. [Дата звернення 12 листопада 2021].
 • Давидова, І. О., Величко, К. Ю. та Печенка, О. І., 2018. Транснаціональні корпорації: навч. посібник. Харків: Форт.
 • Nestle в Україні – офіційний сайт [online] Доступно: https://www.nestle.ua/aboutus/nestleinukraine [Дата звернення 19 листопада 2021].
 • Онищенко, В., 2017. Менеджмент транснаціональних корпорацій. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 1, с. 42–56 [online] Доступно: http://zt.knute.edu.ua/files/2017/01(90)/ZT_01_2017_st_04.pdf [Дата звернення 12 листопада 2021].
 • Фінансова звітність АТ «ЛКФ «Світоч» за 2019–2020 рр. [online] Доступно: https://www.nestle.ua/aboutus/nestleinukraine [Дата звернення 18 листопада 2021).
 • Фінансова звітність ПрАТ «Волиньхолдинг» за 2019–2020 рр. [online] Доступно: https://www.nestle.ua/aboutus/nestleinukraine (Дата звернення 18 листопада 2021 р. ].
 • Фінансова звітність ТОВ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА» за 2019–2020 рр. [online] Доступно: https://www.nestle.ua/aboutus/nestleinukraine [Дата звернення 18 листопада 2021].
 • Фінансова звітність ТОВ «ТЕХНОКОМ» за 2019–2020 рр. [online] Доступно: https://www.nestle.ua/aboutus/nestleinukraine [Дата звернення 18 листопада 2021].
 • Ярмак, О. В., 2019. Вплив транснаціональних корпорацій на економіку України. Класичний приватний університет. 3 (14), с. 46–49 [online] Доступно: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/3_14_uk/9.pdf [Дата звернення 12 листопада 2021].