Аграрна Економіка 2021 Т. 14 № 3-4: 64-73

ШЛЯХИ ЕВОЛЮЦІЇ АГРОТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПРЯМУ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Ю. Боруцька, к. геол. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-5040-8624
О. Крупа, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0003-3512-6925
Н. Стойко, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-8851-9821
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.03-04.064

АНОТАЦІЯ

Розглянуто питання становлення кластерів у агротуристичній галузі України загалом та Львівської області зокрема. З’ясовано, що туристична галузь у нашій державі успішно розвивається. Проте вивчення закордонного досвіду засвідчило, що умовою забезпечення стійких тенденцій розвитку та вищих економічних результатів агротуризму є його переведення на умови кооперації або кластеризації.

Встановлено, що процес туристичної кластеризації у сільському господарстві позитивно впливає на економіку країни, окремого регіону, об’єднаної територіальної громади чи села. Це пов’язано з тим, що кластери неможливо створити без підтримки державної влади, органів місцевого самоврядування. Для створення кластера необхідно об’єднати компанії певної території, підприємців-виробників, навчально-дослідні установи, інші дотичні організації, які взаємодіють між собою на горизонтальному та вертикальному рівнях.

Визначено чотири стадії розвитку кластерів: ембріону, виникнення, розвитку і зростання. Також для успішного функціонування агрокластера важлива наявність так званого ромбу взаємних інтересів. Усі учасники агрокластера беруть участь у його роботі, щоб внести свою частку і збільшити прибуток. Запропоновано етапи розвитку кластерної моделі агроекотуризму для Львівщини на основі базових моделей розвитку агротуризму у світі.

Розглянуто діяльність туристичного агрокластера «ГорбоГори», який функціонує на території Львівської області. Описано етапи його становлення, сучасні умови діяльності та короткострокові перспективи розвитку. Визначено мету, цілі та завдання його створення. Також оцінено умови функціонування багатьох інших агротуристичних кластерів у різних регіонах України, зокрема кластерів сільського «зеленого туризму». Вони досить активно розвиваються останніми роками, впроваджують інновації, отримують державне фінансування. Саме завдяки грошовій підтримці держави і органів місцевої влади, ініціативі самих учасників на горизонтальному і вертикальному рівнях туристичні форми агрокластеризації сприяють перспективному розвитку туристичної сфери зокрема та сільського господарства загалом.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сільський туризм, агротуристичний кластер, туристична сфера

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Агротуристичний кластер ГорбоГори, 2017 [online] Доступно: https://www.horbohory.com.ua/?page_id=1439. [Дата звернення 15 листопада 2021].
  • Кальченко, О. М., 2009. Кластеризація в туристичній галузі. Вісник Чернігівського державного технологічного університету [online], 39, с. 186-195. Доступно: http://tourlib.net/statti_ukr/kalchenko5.htm. [Дата звернення 02 листопада 2021].
  • Кудла, Н. Є., 2015. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності. Київ: Центр учбової літератури.
  • Мальська, М. П. та Зінько, Ю. В., 2018. Типи і моделі кластерів сільського туризму в Україні. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв, 2, с. 8–23.
  • Семенова, М. В., 2019. Туристичний кластер як інноваційний інструмент підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі. Сучасні проблеми розвитку права та економіки в інноваційному суспільстві: матеріали ІІ Інтернет-конференції. Харків, Україна, 29 листопада 2019. С. 167–172 [online] Доступно: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/29.11.19/_29_11_2019_25.pdf. [Дата звернення 01 листопада 2021].
  • Тарасьонок, А. И. ред., 2014. Бизнес в агро- и экотуризме. Минск.
  • Шимечко, Г. І. та Черевко, В. Г., 2009. Агротуризм як напрям підприємництва: теорія і практика: монографія. Львів, Ліга-Прес.
  • Шульгіна, Л. М., 2005. Маркетинг підприємств туристичного бізнесу: монографія. Київ, Нац. торгово-економічний університет.
  • Шульгіна, Л. М. Зінченко, А. І. та Крахмальова, Н. А., 2014. Маркетингова діяльність підприємств на ринку послуг зеленого туризму [online] Доступно: https://management.fmm.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/04/Zelenij.turizm. pdf50 [Дата звернення 09 листопада 2021].
  • F.A.Q. про агрокластери, 2017 [online]. Агробізнес сьогодні. Доступно: http://agro-business.com.ua/agro/kermo-kerivnyka/item/2641-faq-pro-ahroklastery.html. [Дата звернення 07 листопада 2021].