Аграрна Економіка 2021 Т. 14 № 3-4: 84-92

ЗАСТОСУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ В УПРАВЛІННІ ФІНАНСОВИМ СТАНОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

І. Яців, д. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-2370-6351
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.03-04.084

АНОТАЦІЯ

Викладено результати дослідження основних характеристик та особливостей формування фінансового стану сільськогосподарських підприємств України. Зазначено, що механізм управління фінансовим станом повинен охоплювати заходи в рамках реалізації підприємством певних конкурентних стратегій. Встановлено, що протягом останніх років основні показники фінансового стану сільськогосподарських підприємств значно перевищують аналогічні показники – середні з економіки країни. Задовільний фінансовий стан розширює можливості сільськогосподарських підприємств щодо успішної реалізації конкурентних стратегій.

Проаналізовано залежність фінансового стану сільськогосподарських підприємств від їхніх розмірів. Загалом задовільними є фінансові результати функціонування малих сільськогосподарських підприємств, у тому числі мікропідприємств. Перспективною для малих агровиробників є пристосувальницька конкурентна стратегія, яка передбачає високу гнучкість, мобільність менеджменту, націленість на пошук незадоволеного попиту. Основні показники фінансового стану великих аграрних компаній дещо нижчі за середні в галузі. Це дає підстави для критичної оцінки застосування агрохолдингами стратегії, яка передбачає досягнення конкурентних переваг за рахунок великого масштабу виробництва. Показано вплив рентабельності виробництва окремих видів продукції на застосування сільськогосподарськими підприємствами стратегії диверсифікації. Розглянуто зв’язок між оборотністю дебіторської заборгованості і застосуванням сільськогосподарськими підприємствами маркетингової функціональної стратегії.

Зазначено, що особливо важливими для сільськогосподарських підприємств є конкурентні переваги, пов’язані з нижчими витратами. Цим підприємствам доцільно орієнтуватися на стратегію мінімізації витрат, кінцевим результатом якої буде зниження собівартості продукції. Елементами такої стратегії є оптимізація складу активів, якими володіє підприємство, обґрунтування раціонального масштабу виробництва, залучення необхідного обсягу фінансових ресурсів для підвищення технологічної ефективності виробництва.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

сільськогосподарські підприємства, фінансовий стан, фінансовий аналіз, конкурентоспроможність, конкурентні стратегії, конкурентні переваги

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Батракова, Т. І., 2015. Значення комплексного аналізу фінансового стану в антикризовому управлінні фінансами підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки, 14 (2), с. 119–123.
 • Більська, О. В., 2020. Оцінювання стану національної економіки за фінансово-економічними показниками галузевого розвитку. Економіка та держава, 8, с. 56–61.
 • Волкова, Н. А., 2018. Аналітична оцінка фінансового стану підприємств сільського господарства. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економіка, управління та адміністрування, 4, с. 3–7.
 • Данько, Ю. І., 2016. Формування систем забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Суми: Університетська книга.
 • Дема, Д. І. ред., 2015. Фінансова політика в аграрному секторі економіки: стан та перспективи. Житомир: ЖНАЕУ.
 • Дорогань-Писаренко, Л. О., 2014. Антикризовий моніторинг фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Вісник Полтавської державної аграрної академії, 4, с. 71–74.
 • Захарова, Н. Ю., 2014. Фінансово-економічні чинники зміцнення фінансового стану аграрних підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), 1, с. 116–120.
 • Коваль, Н. І. та Радченко, О. Д., 2019. Детермінанти стану фінансових ресурсів малих аграрних підприємств. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 3, с. 100–116.
 • Ковальчук, Н., 2020. Особливості аналізу фінансового стану сільськогосподарських підприємств. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК, 27, с. 97–100.
 • Колеснік, Я. В. та Харіна, А. В., 2018. Шляхи вдосконалення фінансового сільськогосподарського підприємства. Ефективна економіка, [online], 12. Доступно: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/101.pdf [Дата звернення 06 жовтня 2021].
 • Масловська, Л. Ц. та Головач, К. С., 2016. Діагностика фінансового стану сільськогосподарських підприємств як основа антикризового управління. Економіка та держава, 3, с. 55–60.
 • Недільська, Л. В., 2012. Стан та шляхи удосконалення фінансового менеджменту сільськогосподарських підприємств. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 1(2), с. 303–311.
 • Николюк, О. М., 2016. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства: теоретико-методологічні основи. Житомир: ЖНАЕУ.
 • Пархомець, М. та Уніят, Л., 2016. Фінансовий стан та напрями його поліпшення у сільськогосподарських підприємствах. Економічний дискурс, 2, с. 193–203.
 • Сільське господарство України 2020, 2021. Київ: Державна служба статистики України.
 • Статистична інформація / Економічна статистика / Діяльність підприємств. Державна служба статистики України [online]. Доступно: http://www.ukrstat.gov.ua. [Дата звернення 10 жовтня 2021].
 • Тулай, О. І., 2018. Фінансовий стан сільськогосподарських підприємств та основні напрями його зміцнення. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), 3, с. 185–191.
 • Халатур, С. М. та Магала, І. С., 2017. Аналіз фінансового стану сільського господарства України. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 1, с. 119–126.
 • Яцух, О. О. та Захарова, Н. Ю., 2018. Фінансовий стан підприємства та методика його оцінки. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління, 3, с. 173–180.