Аграрна Економіка 2021 Т. 14 № 3-4: 109-115

СУЧАСНИЙ СТАН ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО УКРАЇНИ

Н. Зеліско, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0002-2467-5585
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.03-04.109

АНОТАЦІЯ

Розглянуто питання іноземного інвестування в Україні, оскільки ефективне здійснення інвестиційної діяльності на сучасному етапі важливе для розвитку економіки України та підвищення конкурентоспроможності підприємств, необхідної для її інтеграції в європейський соціально-економічний простір. Проаналізовано тенденції розвитку іноземних інвестицій у сільське господарство упродовж 2015–2019 рр. Виявлено поступове погіршення передумов розвитку іноземного інвестування сільського господарства вивченням тенденцій іноземних інвестицій у сільське господарство на основі статистичного аналізу динаміки показників обсягу залучених прямих іноземних інвестицій, їхньої частки у валовій доданій вартості, валовому доході сільського господарства, продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві та ін. Простежено динаміку обсягу надходження прямих інвестицій в Україну, виокремлено періоди найбільш значних коливань і встановлено причини, які вплинули на такі зміни. Виокремлено основні напрями покращання інвестиційного клімату в Україні та конкретні шляхи стимулювання інозeмних інвeстицій.

Визначено, що основною причиною відсутності стратегічних іноземних інвестицій у сільське господарство України є несприятливий інвестиційний клімат. Висновки цього дослідження вказують на те, що іноземні інвестиції – один із найефективніших інструментів розвитку сільського господарства та забезпечення його конкурентоспроможності. Іноземні джерела інвестицій не можуть відігравати роль основного важеля економічного зростання, але при їх виправданому та раціональному використанні навіть незначні надходження сприятимуть активізації сільськогосподарського виробництва, зростанню його ефективності. Запропоновані заходи щодо підвищення рівня інвестиційної привабливості агропромислового комплексу не зможуть зробити галузь миттєво привабливою для інвесторів, але допоможуть стабілізувати нинішнє становище сільськогосподарських підприємств, покращити їхні фінансові та виробничі показники та закласти надійну основу для ефективної діяльності у сфері інвестування загалом та в агропромисловий комплекс України зокрема.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, капітальні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, сільське господарство

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

  • Burlaka, N. I., 2019. Development of investment activities of enterprises of Ukraine. Investments: practice and experience, 8, рp. 37–44.
  • Chernyshev, V. G., Okara, D. V. and Kovaleva, I. L., 2019. The current state of foreign investment in agriculture, forestry and fisheries in the regions of Ukraine. Agro-world, 21, pp. 36–46.
  • Global productivity. Trend, drivers, and policies / еd. A. Dieppe. World Bank Publications, The World Bank Group, Washington, DC: World Bank, 2020, [online] Available at: https://www.worldbank.org/en/research/publication/globalproductivity?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_EN_EXT&deliveryName=DM71770 [Accessed 08 September 2021].
  • Haidutskyi, P. І., 2014. Structural warp and crisis crises in the agro-industrial complex. Economy AIK, 7, pp. 38–46.
  • Hudzynskyi, O. D., 2013. Formation of system investment support strategic development of agricultural enterprises. Collection of scientific works of Tavriya National University, 4, pp. 5–8.
  • Ilchuk, V. and Shpomer, Т., 2017. Innovation and investment activity of AIC: current state and problems of development. Agricultural and Resource Economics: International Scientific, 3 (1), pp. 108–118 [online] Аvailable at: www.are-journal.com [Accessed 10 Oktober 2021].
  • Onehina, V. and Vitkovskyi, Y., 2020. Investments and land reform in agriculture of Ukraine. Agricultural and Resource Economics: International Scientific, 6 (4), pp. 187–210. [online] Аvailable at: https://doi.org/10.51599/are.2020.06.04.10 [Accessed 17 Oktober 2021].
  • Shubravska, O., 2012. Innovative development of the agricultural sector of Ukraine: Theoretical and methodological aspects. Ekonomika Ukrainy, 1, pp. 27–35.
  • State Statistics Service of Ukraine, 2019. Statistical information on investment activities of agriculture, forestry and fisheries [online] Available at: http://www.ukrstat.gov.ua [Accessed 20 Oktober 2021]
  • Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. Document of the United Nations General Assembly [online] Available at: http:// www.un.org/ga/search/view_doc.asp.symbol=A/70/L.1&Lang=E [Accessed 17 September 2021].