Аграрна Економіка 2021 Т. 14 № 3-4: 116-122

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В ПЕРІОД ВІЛЬНОГО РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

M. Богіра, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0003-0598-2851
Ю. Солярчук, к. е. н., доцент
ORCID ID: 0000-0001-7145-0648
Львівський національний аграрний університет

https://doi.org/10.31734/agrarecon2021.03-04.116

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано наслідки структурної перебудови земельних відносин та акцентовано увагу на вдосконалення управління земельними ресурсами та на стан контролю за використанням і охороною земель в Україні з урахуванням соціально-економічних, природних і особливо екологічних умов, у процесі проведення земельної реформи. Здійснено оцінку проведення державного контролю за використанням та охороною земель, розроблено пропозиції щодо формування умов ефективного, раціонального і екологозберігаючого використання земель.

Загострення трансформаційних суперечностей в організації використання земель різних форм власності в Україні під впливом встановлення повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення актуалізували необхідність формування нової парадигми суспільного розвитку, в якій завдання досягнення кількісного зростання прибутків від використання земель розглядається паралельно із забезпеченням дотримання екологічних чинників та вдосконалення державного контролю за використанням та охороною земель.

Науковою новизною дослідження є доведення того, що з урахуванням відкриття вільного ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні потрібно повсюдно встановлювати баланс між уповноваженими органами влади і суб’єктами землекористувань на різних ієрархічних рівнях. Розроблено і рекомендовано наукові підходи для впровадження еколого-економічних засад землевпорядного забезпечення, дотримання екологічних норм при використанні земель.

Запропоновано проблеми охорони земель, підвищення родючості ґрунтів та екологічної безпеки сільських територій вирішити приведенням управління земельними ресурсами до європейських стандартів та здійсненням державного контролю, порядок проведення якого розробити і затвердити у законодавчому порядку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

державний контроль за використанням та охороною земель, земельна реформа, ринок земель, мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, еколого-економічні засади, охорона земель

ПОВНИЙ ТЕКСТ:

ПОСИЛАННЯ

 • Bohira, M., Stupen, N. and Taratula, R., 2019. The problems of land reform incompleteness in Ukraine. Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development, 19 (1), p. 85–90.
 • Бабаянц, О., 2019. Невідворотність кліматичних змін… і не лише. Застереження аграріям на 2019–2020 рр. AgroONE, 47 [online]. Доступно: https://www.agroone.info/publication/nevidvorotnist-klimatichnih-zmin-i-ne-lishe-zasterezhennja-agrarijam-na-2019-20-rr/ [Дата звернення 02 липня 2021].
 • Богіра, М. С., 2017. Шляхи збереження українського села в умовах «холдинизації» сільськогосподарського виробництва. Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК, 24 (2), с. 109–114.
 • Богіра, М., 2017. Вплив ринкової економіки на раціональне використання земель. Збалансоване природокористування, 1, с. 88–91.
 • Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, 2021. Результати здійснення державного контролю у сфері використання та охорони земель [online]. Доступно: https://land.gov.ua/rezultaty-zdiisnennia-derzhavnoho-nahliadu-kontroliu-u-sferi-vykorystannia-ta-okhorony-zemel-2/ [Дата звернення 02 липня 2021].
 • Дребот, О. та Височанська, М., 2015. Аналіз сучасного стану використання земель аграрними підприємствами Рівненської області. Економіст, 8, с. 15–18.
 • За роки мораторію у держави вкрали землі площею майже як два Крими – Зеленський. UNN, 24 травня 2021 [online]. Доступно: https://www.unn.com.ua/uk/news/1930039-za-roki-moratoriyu-u-derzhavi-vkrali-zemli-ploscheyu-mayzhe-yak-dva-krimi-zelenskiy [Дата звернення 02 липня 2021].
 • Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад: розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 60-р. [online]. Доступно: https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-peredachi-1 [Дата звернення 02 липня 2021].
 • Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення: Закон України від 31 березня 2020 р. № 552-IX [online] Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text [Дата звернення 02 липня 2021].
 • Про державний контроль за використанням та охороною земель: Закон України від 19 червня 2003 року № 963-ІV із змінами і доповненнями [online]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-15#Text [Дата звернення 02 липня 2021].
 • Снітинський, В. В., 2017. Завдання та перспективи інноваційного розвитку вищої аграрної освіти України. Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХVІІІ Міжнар. наук.-практ. форуму, присвяченого пам’яті інженера Ярослава Зайшлого, 20–22 вересня 2017 р. Львів: Ліга-Прес.